Ανακοίνωση για τη δικάσιμο της 26.01.2021

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Λαμβανομένης υπόψη της ΚΥΑ αρ.4992/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ότι κατά  τη δικάσιμο της 26ης Ιανουαρίου 2021 θα συζητηθούν οι υποθέσεις (Νέας Εκουσίας και Ν. 3869/2010), για τις οποίες οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι όλων των διαδίκων θα υποβάλουν, το αργότερο μέχρι ώρα 8:00 π.μ. της ίδιας ημέρας,  έγγραφη δήλωση στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [grammateia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr], ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η προαναφερόμενη δήλωση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων της υπόθεσης, η υπόθεση αποσύρεται και δεν συζητείται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

Συναινετικά αιτήματα αναβολής δύνανται να υποβληθούν με κοινή δήλωση των πληρεξούσιων Δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία θα υποβληθεί στην γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι ώρα 8:00 π.μ. της ημέρας της δικασίμου, χωρίς να απαιτείται η παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο.

Κέρκυρα, 23-01-2021

Η Ειρηνοδίκης έδρας του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας

     Πέτρου Μαρίνα

Πράξη για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου από 18.01.2021 έως 25.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρ. πράξης: 5 / 2021

Κοιν. : Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Αφού έλαβε υπόψη: 1) Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42, τ.Α), 2) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55, τ.Α) , 3) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, την οποία συνυπογράφουν ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 18.1.2021 έως και την 25.1.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας.

2) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν στη νέα τακτική διαδικασία [άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ] και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020.

3) Κατ’ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].

4) Θα πραγματοποιούνται ακόμα οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012 [παλαιά τακτική] και οι δίκες ειδικών διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται μάρτυρες.

5) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

6)Θα πραγματοποιούνται δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση στην κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ), δύνανται να εξεταστούν μάρτυρες, ως ορίζεται στο σχετικό άρθρο.

7) Στις παραπάνω υπ’ αριθμούς 4,5,6 περιπτώσεις,  μέχρι τις 12.00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινή δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν την ανωτέρω κοινή δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση eircorfu@otenet.gr, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία και τα ονόματα των διαδίκων. Βέλτιστος τρόπος αποστολής είναι η σύνταξη του συνημμένου εγγράφου ή του σώματος του κειμένου της κοινής αυτής δήλωσης και η αποστολή του ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στο mail eircorfu@otenet.gr ΚΑΙ (κοινοποίηση) στον/στους αντίδικο/ους δικηγόρο/ους (βλ. πρότυπο στο τέλος της παρούσας). Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες έχει κατατεθεί η πιο πάνω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους έγγραφα. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής αναβολής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην αυτή ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

8) Οι υποθέσεις των δικών που δεν θα πραγματοποιούνται κατά τα ανωτέρω αποσύρονται υποχρεωτικά από το οικείο πινάκιο.

9)  Πραγματοποιούνται ακόμα, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

8) Προσωρινές διαταγές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και της προστασίας της κατοικίας, θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται κατόπιν συζήτησης διά υπομνημάτων των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης θα παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, ο οποίος και θα ορίζει τη διάρκεια της παράτασης.

9) Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν στη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά ζητήματα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4684/2020.

10) Θα λαμβάνει χώρα κατάθεση δικογράφων όλωντων διαδικασιών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα κατά τις ώρες από 09.00 μέχρι 13.00.

11)  Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μίσθιου.

12) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων. Επίσης θα δημοσιεύονται διαθήκες δημόσιες και ιδιόγραφες (απλή δημοσίευση και κήρυξη κυρίας, βλ. ανωτ.).

13) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ για την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν στην τακτική διαδικασία και στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα κατά έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή του αιτούντος και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98936 (Ειρήνη Παντελίδου).  Δεν θα λαμβάνονται άλλου είδους ένορκες βεβαιώσεις, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, που θα εξετάζονται από τον/την Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

14) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98933 (Αλεξάνδρα-Ελένη Πρίφτη).

15) Βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98932 (Μαρία Σδρόλια).

16) Δεν θα κατατίθενται δηλώσεις τρίτου.

17) Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον αριθμό των υπαλλήλων που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων συνιστάται να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατά τον καθορισμό των ραντεβού, οι υπάλληλοι θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περίπτωση που οι δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας.

18) Το Τμήμα Αρχείου θα λειτουργεί ΜΟΝΟ για την εξυπηρέτηση τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών αιτημάτων στο τηλ. 26610.98932 και στο mail giseris@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr ή msdrolia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος.

19) Η αποστολή των αιτήσεων και των νομιμοποιητικών εγγράφων για την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών (περί μη δημοσίευσης και περί μη αποποίησης), καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση epantelidou@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Πρότυπα αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες θα βρείτε στη σελ. μας https://eircorfu.wordpress.com

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.

Στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου, ο ανώτατος αριθμός των εισερχόμενων ατόμων θα είναι δεκαπέντε (15) για το ακροατήριο. Η είσοδος στα γραφεία θα γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, μέσα στους χώρους της Υπηρεσίας, η απόσταση των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Ελένη Βούλγαρη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

grammateia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr ή eircorfu@otenet.gr

Αρμόδιος/α ΥπάλληλοςΤηλέφωνο ΕπικοινωνίαςE-mail
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας 26610.98937grammateia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Προϊσταμένη ΓραμματείαςΑικατερίνη Κεφαλληνού26610.98931akefallinou@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Αρχείο, Έδρες, Πιστοποιητικά Ενδίκων ΜέσωνΓεώργιος Ίσερης26610.98932giseris@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Αρχείο, Έδρες, Ειδική Διαδικασία, Μικροδιαφορές, Πιστοποιητικά Ενδίκων ΜέσωνΜαρία Σδρόλια26610.98932msdrolia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Τακτική Διαδικασία, Σωματεία, Κληρονομητήρια, ΕφέσειςΆννα Μπέη26610.98933abei@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Εκούσια Διαδικασία, ΑποποιήσειςΑλεξία Πρίφτη26610.98933aprifti@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
ΔΙΑΘΗΚΕΣΙωάννης Γραμματικός26610.98936igrammatikos@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Ασφαλιστικά μέτρα, Προσημειώσεις, Πιστοποιητικά Διαθηκών, Ένορκες ΒεβαιώσειςΕιρήνη Παντελίδου26610.98936epantelidou@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Πράξη για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως 18.01.2021

Πρότυπο κοινής δήλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρ. πράξης: 2 / 2021

Κοιν. : Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Αφού έλαβε υπόψη: 1) Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42, τ.Α), 2) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55, τ.Α) , 3) το άρθρο 1, ΑΑ 4 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293(ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021) ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΑΓΡΟΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00» και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 11.1.2021 έως και την 18.1.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας.

2) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν στη νέα τακτική διαδικασία [άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ] και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020.

3) Κατ’ εξαίρεση θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].

4) Θα πραγματοποιούνται ακόμα οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4055/2012 [παλαιά τακτική] και οι δίκες ειδικών διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται μάρτυρες.

5) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αλλά και υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

6) Στις παραπάνω υπ’ αριθμούς 3, 4 και 5 περιπτώσεις, μέχρι τις 12.00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινή δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν την ανωτέρω κοινή δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση eircorfu@otenet.gr, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία και τα ονόματα των διαδίκων. Βέλτιστος τρόπος αποστολής είναι η σύνταξη του συνημμένου εγγράφου ή του σώματος του κειμένου της κοινής αυτής δήλωσης και η αποστολή του ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στο mail eircorfu@otenet.gr ΚΑΙ (κοινοποίηση) στον/στους αντίδικο/ους δικηγόρο/ους (βλ. πρότυπο στο τέλος της παρούσας). Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες έχει κατατεθεί η πιο πάνω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους έγγραφα. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής αναβολής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην αυτή ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας

7) Οι υποθέσεις των δικών που δεν θα πραγματοποιούνται κατά τα ανωτέρω αποσύρονται υποχρεωτικά από το οικείο πινάκιο.

8) Προσωρινές διαταγές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποθέσεων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και της προστασίας της κατοικίας, θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται κατόπιν συζήτησης διά υπομνημάτων των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης θα παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, ο οποίος και θα ορίζει τη διάρκεια της παράτασης.

9) Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν στη συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά ζητήματα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του ν. 4684/2020.

10) Θα λαμβάνει χώρα κατάθεση δικογράφων όλωντων διαδικασιών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα κατά τις ώρες από 09.00 μέχρι 13.00.

11) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μίσθιου.

12) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων. Επίσης θα δημοσιεύονται διαθήκες δημόσιες και ιδιόγραφες (απλή δημοσίευση).

13) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ για την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν στην τακτική διαδικασία και στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα κατά έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου ή του αιτούντος και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98936 (Ειρήνη Παντελίδου), με κλήση για δικαστική χρήση. Δεν θα λαμβάνονται άλλου είδους ένορκες βεβαιώσεις, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, που θα εξετάζονται από τον/την Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

14) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98933 (Αλεξάνδρα-Ελένη Πρίφτη).

15) Βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 26610.98932 (Μαρία Σδρόλια).

16) Δεν θα κατατίθενται δηλώσεις τρίτου.

17) Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον αριθμό των υπαλλήλων που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων συνιστάται να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση όμως, κατά τον καθορισμό των ραντεβού, οι υπάλληλοι θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περίπτωση που οι δικηγόροι προσέρχονται χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός μέσα στα γραφεία της υπηρεσίας.

18) Το Τμήμα Αρχείου θα λειτουργεί ΜΟΝΟ για την εξυπηρέτηση τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών αιτημάτων στο τηλ. 26610.98932 και στο mail giseris@eirinodikeiokerkyras.gov.gr ή msdrolia@eirinodikeiokerkyras.gov.gr. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος.

19) Η αποστολή των αιτήσεων και των νομιμοποιητικών εγγράφων για την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών (περί μη δημοσίευσης και περί μη αποποίησης), καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση epantelidou@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Πρότυπα αιτήσεων και λοιπές πληροφορίες θα βρείτε στη σελ. μας http://eircorfu.wordpress.com

Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.

Στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου, ο ανώτατος αριθμός των εισερχόμενων ατόμων θα είναι δεκαπέντε (15) για το ακροατήριο. Η είσοδος στα γραφεία θα γίνεται ανά ένα άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, μέσα στους χώρους της Υπηρεσίας, η απόσταση των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Ελένη Βούλγαρη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

grammateia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr ή eircorfu@otenet.gr

Αρμόδιος/α ΥπάλληλοςΤηλέφωνο ΕπικοινωνίαςE-mail
Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας 26610.98937grammateia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Προϊσταμένη ΓραμματείαςΑικατερίνη Κεφαλληνού26610.98931akefallinou@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Αρχείο, Έδρες, Πιστοποιητικά Ενδίκων ΜέσωνΓεώργιος Ίσερης26610.98932giseris@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Αρχείο, Έδρες, Ειδική Διαδικασία, Μικροδιαφορές, Πιστοποιητικά Ενδίκων ΜέσωνΜαρία Σδρόλια26610.98932msdrolia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Τακτική Διαδικασία, Σωματεία, Κληρονομητήρια, ΕφέσειςΆννα Μπέη26610.98933abei@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Εκούσια Διαδικασία, ΑποποιήσειςΑλεξία Πρίφτη26610.98933aprifti@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
ΔΙΑΘΗΚΕΣΙωάννης Γραμματικός26610.98936igrammatikos@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr
Ασφαλιστικά μέτρα, Προσημειώσεις, Πιστοποιητικά Διαθηκών, Ένορκες ΒεβαιώσειςΕιρήνη Παντελίδου26610.98936epantelidou@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Πρότυπο Κοινής Δήλωσης

Πρότυπο έγγραφο αίτησης για συζήτηση εξ εγγράφων και συζήτηση χωρίς μάρτυρες

Σε περίπτωση ΚΟΙΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ συζήτησης εξ εγγράφων ή συζήτησης χωρίς την εξέταση μάρτυρα, κατεβάζετε το έγγραφο, το συμπληρώνετε, προσθέτετε υπογραφές+σφραγίδες και  το αποστέλλετε στο e-mail eircorfu@otenet.gr

Κατεβάστε το Πρότυπο Έγγραφο

Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα έως τις 18/1

Κορωνοϊός: Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ με τα μέτρα έως τις 18/1 – Τι ισχύει για τη λειτουργία των δικαστηρίων (ΦΕΚ)
Η απόφαση για τα έκτακτα μέτρα για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Download